Arbetsgivare

Hur ser kalkylen ut och hur hänger de olika delarna i kalkylatorn ihop?

Nedan följer en exempelkalkyl från vår kalkylator jämte en förklaring. Ni kan alltid själv knappa in egna värden i vår transparenta kalkylator.

Cykelns pris: 20 000 inkl moms

Marginalskatt: 50% (Ju högre marginalskatt desto mer förmånligt för anställd)

Inget servicepaket

Ingen arbetsgivarbidrag

Ja till skattereduktion.

Leasing Premie: 612,40 kr

Försäkring: 60 kr (går ej att välja bort)

Totalt: 672 kr inkl moms (företagets leasingkostnader)

Cykelförmånsvärdet: 222,61 kr

Skattereduktion på 250 kr gör att cykelförmånsvärdet blir 0 kr = skattefri förmån, inget förmånsvärde behöver då rapporteras till Skatteverket. Om förmånsvärdet överstiger avdraget på 250 kr tar man upp mellanskillnaden som cykelförmån i lönespecen och därmed i rapporteringen till Skatteverket.

Bruttolöneavdrag: 511,64 kr (avdrag på lönen innan skatt)

Bruttolöneavdraget täcker företagets utgifter för leasingen. Anledningen till att det är lägre än företagets totala leasingkostnader är för att vi även beräknar besparingar i arbetsgivaravgifter. Detta då företaget betalar mindre löneskatt när lönen går ner och för att inte företaget ska tjäna pengar på att den anställda tar en förmånscykel lägger vi till besparingen som ett bidrag till leasingkostnaden.

511,64 x 31.42% = 160 kr

511,64 + 160 kr = 672 kr (täcker företagets leasingkostnader så att förmånscykeln blir kostnadsneutral)

Nettokostnaden är sedan beroende av den anställdes marginalskatt. I det här fallet blir nettokostnaden 511,64 x (1-50%) = 255,84 kr.

Tar man en dyrare cykel så att ett förmånsvärde tillkommer beräknas besparingarna i arbetsgivaravgifter på mellanskillnaden mellan det som företaget tjänar på bruttolöneavdraget och det som företaget måste betala i arbetsgivaravgifter p.g.a. förmånen. Nettokostnaden tar då också i beräkning den skatt den anställde betalar på förmånen. Dock visas nettokostnaden endast för att ge en indikation till den anställde vad den faktiska kostnaden blir för cykeln.

Vilka tillbehör kan leasas med cykeln?

Tillbehör som kan monteras fast på cykeln och är nödvändiga för cykelns funktion samt cykellås. Tillbehör som har fästs med hjälp av snabbkopplingar eller skruvats fast på cykeln anses vara ordentligt fastsatta på cykeln. Exempel på tillbehör som kan leasas; vinterdäck, ljus, stänkskärm och cykelkorg.

Tillbehör som inte kan leasas som cykelhjälm, kläder och barnstol kan man naturligtvis alltid köpa direkt över disk. Anledningen till att dessa tillbehör inte går att leasa är för att dessa tillbehör inte inrymmer i cykelförmånsvärdesberäkningen och därmed inte heller kan göras avdrag för.

Mer information om detta finns att läsa i våra produktvillkor inne i portalen.

När kan man hämta ut sin cykel?

Man kan hämta ut sin cykel när man vill. Vi tillämpar inga beställningsfönster då vi tror på att man ska få full frihet att få välja sin drömcykel när man vill under året. Med en digital och automatiserad process behöver vi inte ha beställningsfönster för att minska alla parters administration.

Vilka cyklar har ni och var hämtar man ut dem?

Eftersom vi tror på lokala och att leasingen ska vara så naturligt som ett vanligt köp som möjligt levererar vi inte cyklar själva eller direkt från någon tillverkare. Därför har vi etablerat Sveriges största nätverk av återförsäljare där vi har över 130 anslutna butiker den anställde kan hämta ut sin cykel ifrån, från Luleå i norr till Ystad i söder. Fler är dessutom på ingång – varje vecka ansluter sig nya återförsäljare till BusinessBike och saknar vi en återförsäljare på en plats som är viktig för dig ser vi dessutom alltid till att ansluta en återförsäljare på eller i närheten av den platsen. Kika gärna in på vår karta över återförsäljare för att få en överblick över alla våra anslutna återförsäljare!

Om inte ni sätter en begränsning i maxvärde kan man fritt välja varumärke och typ av cykel. Vår enda begränsning är att förmånscykeln ska ha ett pris mellan intervallet 5 000 – 150 000 kr inkl. moms och cykeltillbehör.

Hur är cyklarna försäkrade?

Varje BusinessBike inkluderar marknadens enda heltäckande försäkring i form av helförsäkring med mobilitetsgaranti – alltid 0 kr självrisk, inga åldersavdrag och alltid nyvärde! Försäkringen inkluderar bland annat stöld av cykel och delar såsom batteri, samt skador på grund av vandalism, oavsett hur gammal cykeln är. Skulle den anställdes cykel exempelvis bli stulen, är det alltså bara att hämta ut en ny, helt utan extra kostnad. Försäkringen är giltig i hela Europa och både för nyttjande i tjänst och privat! Faktum är att den är helt skräddarsydd för förmånscykeln och för BusinessBike, vilket gör att vi täcker långt fler händelser än en vanlig försäkring på marknaden.

Med vår mobilitetsgaranti ersätter vi utlägg för transportkostnader om en olycka inträffar när den anställde cyklar och inte kan ta sig därifrån med cykeln, samt hyrcykel under tiden för ett försäkringsärende.

Med en egen försäkring tar vi också bort administrationen för er som arbetsgivare när något händer. Hela försäkringsprocessen hanteras nämligen mellan den anställde och återförsäljaren och det blir aldrig några missförstånd kring vem som faktiskt är ansvarig för förmånscykeln.

I våra produktvillkor för försäkring i portalen hittar man alltid alla villkor och hur den anställde går tillväga för att hantera en skada.

Hur rapporteras förmånsvärdet och bruttolöneavdraget?

I portalen hittar ni vad bruttolöneavdraget och förmånsvärdet blir för varje anställd som har tagit ut en förmånscykel. Det hittar ni dels under ”detaljer” i ett aktivt leasingavtal i portalen, och dels i det individuella avropet som skapas för varje cykel. Bruttolöneavdraget lägger ni in i lönespecen som ett avdrag på lönen och det eventuella förmånsvärdet lägger ni till som en förmån på lönen. Om ni som arbetsgivare har rätt att göra ett avdrag på 250 kr på förmånsvärdet ska endast mellanskillnaden mellan förmånsvärdet och avdraget rapporteras. Understiger förmånsvärdet skatteavdraget på 250 kr är förmånen skattefri vilket betyder att inget förmånsvärde behöver rapporteras på lönespecen.

Har ni många leasade cyklar eller är ett större bolag kan vi skapa automatiserad rapportering i form av CSV-filer med era önskemål till er löneavdelning.

Kan vi testa BusinessBike och gå igenom avtal innan vi bestämmer oss för förmånscykeln?

För att få en känsla av vår portal och för att kunna läsa igenom våra avtal i lugn och ro kan ni på bara någon minut registrera er i portalen som arbetsgivare. Genom att bara slutföra första delen av registreringen som innefattar initiala bolagsuppgifter och bekräftelse av mailadress får ni tillgång till vår portal och Infocenter. Väl där hittar ni mer detaljerad information om tjänsten och alla våra avtal. Förutom vår integritetspolicy och användarvillkor för tillhandahålla portalen förbinder ni inte bolaget till några avtal fram tills detta steg.

Hur påverkar förmånscykeln arbetsgivaravgifter?

Vi tar hänsyn till hur förmånscykeln påverkar arbetsgivaravgifterna i alla våra beräkningar, där vi utgår ifrån att arbetsgivaravgifterna är på 31,42% vilket är fallet för absoluta merparten av alla anställda i Sverige. Enda undantagen är för vissa yngre åldersgrupper med lägre inkomster, de som är i pensionsålder och vissa specifika verksamheter.

Besparingarna är baserade på att arbetsgivaren sparar in 31,42% av bruttolöneavdraget då man som arbetsgivare betalar ut mindre i lön medans man beroende på hur högt cykelförmånsvärdet är också behöver betala 31,42% av förmånsvärdet som arbetsgivaravgifter.

För att inte arbetsgivaren ska “tjäna” pengar på att en medarbetare tar en förmånscykel så tillskjuts besparingarna som ett bidrag från arbetsgivaren till att täcka delar av leasingkostnaden så att bruttolöneavdraget blir lägre än den faktiska leasingkostnaden. På så sätt blir arbetsgivaren helt kostnadsneutral till förmånscykeln. För att vara extra tydlig så är detta redan inbakat i våra beräkningar när vi beräknar medarbetarens förmånsvärde och bruttolöneavdrag.

Hur ser avtalsstrukturen ut?

Eftersom förmånscykeln, enligt skatteverket, måste köpas, leasas eller hyras av arbetsgivaren måste avtalen för leasing vara skrivna med dig som arbetsgivaren. Därmed behöver du som arbetsgivare ingå avtal med oss och leasingbolaget för att kunna leasa cyklar till era anställda. För att föra över rättigheter och skyldigheter till den anställde behöver ni ha ett avtal med anställda som avser att ta en förmånscykel, som vi kallar för användaravtal. Vi tillhandahåller en mall på ett sådant avtal som du kan använda i portalen, men det är också fritt fram att anpassa villkoren för avtalet i portalen eller ta fram ett eget avtal som reglerar villkoren för nyttjandet av förmånscykeln.

Hur kan vi hantera kortare anställningsavbrott så som tjänstledig, kortare sjukskrivning m.m.?

Om det inte finns någon lön att dra av ifrån kan ni göra avdrag för innestående kostnader när det finns lön att dra av ifrån igen. Alternativt att ni gör förskottsavdrag på lönen om ni vet att en anställd exempelvis är tjänstledig i ex antal månader. På så sätt kan avtalet löpa vidare som vanligt utan att ni som arbetsgivare lider någon ekonomisk förlust.

Ett alternativ till bruttolöneavdrag enligt ovan är att ni vidarefakturerar leasingavgifterna mot den anställde som en vanlig faktura för dennes leasingkostnader.

Vad händer vid avbrott i anställningen, så som uppsägning eller sjukskrivning?

Vid avbrott i anställningen innan avtalstidens slut ger BusinessBike den anställde fyra olika möjligheter, beroende på situation och behov:

Byte av arbetsgivare: Om den anställde byter till en ny arbetsgivare som också har BusinessBike vid tidpunkten för bytet, kan det individuella avtalet överföras och löpa på som vanligt om de berörda parterna är överens om det.

Byte av användare: Om det finns en anställd hos er som vill ta över det individuella avtalet kan avtalet i fråga överföras till denne och avtalet löper vidare som

vanligt.

Uppsägning i förtid: Förtida uppsägning av ett leasingavtal är endast möjlig om man har särskilda skäl och leder till att man köper ut förmånscykeln från leasingpartnern efter dennes godkännande.

Vår ta-tillbaka-garanti: Vid uppsägning av endera part, vid längre föräldraledighet och sjukskrivning, tar vi tillbaka cykeln utan kostnad var man än bor i landet. Denna garanti gäller

efter 6 månader (d.v.s. från 7:e månaden av leasingperioden i det individuella avtalet). Avbryts ett anställningsavtal innan 6 månader har passerat kan ni reglera återstående månadsbetalningar fram tills att ta-tillbaka-garantin gäller på den anställdes slutön.

Om den anställde tragiskt nog skulle bli medicinsk invalid som gör att man inte kan använda sin förmånscykel eller än mer tragiskt avlider, tar vi självklart tillbaka cykeln direkt utan någon kostnad.

Varför räknar ni som utgångspunkt med momsen på leasingkostnaderna?

Utgångspunkten enligt momslagen är att ni endast får göra avdrag för ingående moms på kostnader som är hänförliga till er momspliktiga verksamhet. För kostnader som inte kan anses hänförliga till den momspliktiga verksamheten medges inget momsavdrag. Exempel på kostnader som inte kan anses hänförliga till den momspliktiga verksamheten är kostnader för något som kommer att användas privat av personalen. Eftersom förmånscykeln är som huvudregel en privat förmån är vår tolkning är att momsen på leasingkostnaderna inte är avdragsgill som utgångspunkt.

Använder en anställd förmånscykeln i tjänsten, exempelvis till och från möten under arbetstid, kan användandet anses som en del av den momspliktiga verksamheten varför vi även erbjuder er i våra kalkyler möjligheten att räkna på momsavdrag till den del andelen av användandet är hänförlig till användning i tjänsten. Se vidare i vår funktion ”Förväntad användning i tjänst” i vår kalkylator.

Vad kostar det för mig som arbetsgivare?

För dig som arbetsgivare är det 100% kostnadsneutralt, då den anställde finansierar leasingkostnaderna för förmånscykeln via sitt bruttolöneavdrag. Genom att betala ut mindre i lön täcker ni helt enkelt de leasingkostnaderna som ni betalar månadsvis. I bruttolöneavdraget ingår också beräkningen av arbetsgivaravgifter vilket gör att avdraget också tar höjd för eventuella kostnader som ni som arbetsgivare har på cykelförmånen. Vill ni som arbetsgivare dock subventionera någon del av leasingkostnaden är det självklart också möjligt att ställa in i vår digitala portal.

Det tillkommer inga löpande kostnader eller anslutningsavgifter för er som arbetsgivare för att nyttja vår tjänst och förmånscykelupplägget.

Hur går beställning av förmånscykeln till?

Du som arbetsgivare registrerar först företaget i vår öppna portal som finns att hitta på businessbike.se, för att därefter signera ett ramavtal. När företagskontrollen och avtalsbiten är klar gör du en leasingkonfiguration i portalen, för att därefter bjuda in era anställda till att ta del av förmånscykeln genom er unika företagslänk. Därefter ansöker den anställde om att bli förmånscykeltagare via vår smarta Quickstart-lösning. Efter godkännande från er som arbetsgivare sköter den anställde resten genom att kontakta någon av våra anslutna återförsäljare. Efter varje förmånscykel får ni en bekräftelse och ett automatiserat avtal med alla siffror, inkl. bruttolöneavdrag och cykelförmånsvärde.

Varför ska vi som företag erbjuda förmånscykel på vår arbetsplats?

Förmånscykeln blir allt mer populär bland arbetsgivare då förmånen medför många fördelar. Bortsett från de många och betydande miljö- och hälsoeffekterna som cykling medför, är det en eftertraktad förmån för anställda som bidrar till en mer attraktiv arbetsplats. Det finns dock också stora besparingar att göra då cykel inte är straffbeskattat på samma sätt som andra transportmedel. Den anställde sparar nämligen upp till 40% jmf. med att köpa cykeln privat, trots att den för dig som arbetsgivare är 100% kostnadsneutral.

Med BusinessBike slipper du som arbetsgivare dessutom det administrativa arbete som ofta uppstår i samband med förmånscyklar. Vi vill att cykelleasing ska vara precis lika enkelt som att cykla – därför ser vi till att de 36 månader ni binder er till löper på 100% bekymmersfritt.

Kan cykelförmånsvärdet ändras under leasingavtalets period?

Ett förmånsvärde är alltid baserat på Skatteverkets gällande regler och rekommendationer. Kommer det nya regler och riktlinjer om hur förmånsvärdet ska beräknas så måste även arbetsgivaren justera sin rapportering för att spegla gällande skattelagstiftning. Exempelvis är en komponent i hur cykelförmånsvärdet ska beräknas beroende på vad statslåneräntan är i slutet av november innan varje inkomstår. Beroende på om denna är högre eller lägre jmf med förra inkomståret behöver således cykelförmånsvärdet justeras. Detta kan också påverka bruttolöneavdraget då arbetsgivaren måste beakta besparingarna i arbetsgivaravgifter.

Vi, Bike Mobility Services Sweden AB, använder cookies för att: få hemsidan att fungera – nödvändiga; förbättra användandet av webbplatsen – prestanda; analysera surfbeteende – analys; och (iv) kunna anpassa annonser - marknadsföring. Information som samlas in genom cookies för marknadsföring (s.k. tredjepartscookies), vidarebefordras till de sociala medier och reklamnätverk som vi samarbetar med. Genom att klicka på (i) “Acceptera alla” godkänner du användningen av alla cookies; eller (ii) “Acceptera utvalda” godkänner du endast de kategorier du valt (dock inte nödvändiga som inte kräver ditt samtycke). Klickar du på ”Mer information” beskriver vi varje kategori lite utförligare, och vill du få samtlig information om cookies, se vår Cookie policy. Vill du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter (vilket vi gör genom vissa cookies) kan du läsa mer i vår Integritetspolicy.

Om du ångrar ditt val, och vill ändra inställning för cookies, klickar du på länken ”Cookie inställningar” som finns längst ner på hemsidan.

  • Nödvändig
  • Prestanda
  • Analys
  • Marknadsföring